Jouw privacy is erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met vanatotzsup@gmail.com
 
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht
op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
 
Deze privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de
huidige versie vervangt.
 
Artikel 1 Wie ben ik.
 
Van A tot Z Support is een eenmanszaak, gevestigd te (9105 LD) Rinsumageast aan Van Burmaniastrjitte
22. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77927095.
Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.
 
Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?
 
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk en welke juridische grondslag ik
heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.
Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om
mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te
maken. Je kunt hierbij denken aan de inloggegevens van de systemen waarin
jij mij wilt laten werken,
financiële gegevens en social media accounts. Ik bewaar deze gegevens tot 7 werkdagen na het einde van onze overeenkomst. Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail en
bankgegevens. Volgens
een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar
te bewaren.
Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn
dienstverlening, zal ik je naam, e
mail,
accountnummer,
telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed
mogelijke oplossing voor je
te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering
van de overeenkomst. Ik zal
gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.
Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt
verstrekt.
 
 
Doel gegevensverzameling
Voor een aantal
doelen worden jouw gegevens verzameld. Wij kunnen contact met jou opnemen, stuur
je mij een mail of bel je mij, dan slaan wij deze gegevens op. Indien je een afspraak met mijn hebt, kan
ik je bereiken met deze gegevens. Na afronding van de werkzaamheden za
l ik je een factuur sturen,
hiervoor bewaar ik gegevens ook in mijn boekhoudprogramma.
Al uw gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming, dan wel ter uitvoering van de
overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om
u in contact te
brengen met potentiële relaties.
Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking
tot de persoonsgegevens die je door mij
hebt laten verwerken.
1. Inzage
Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging
Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen
afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een v
erzoek indienen.
3. Bezwaar
Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht
Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik
jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vor
m die door gangbare digitale
systemen te openen is.
5. Intrekking
Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij
het
recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je
kan
leve
ren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw
identiteitsbewijs, naar
vanatotzsup@gmail.com
. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen.
Welke plichten heb ik met betrekking tot deze gegevens?
Va
n A tot Z Support verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk
een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die
verplicht zijn om aan te leveren
, zijn de minimale benodigde gegeve
ns voor het aanbieden van onze
diensten of producten. Mocht het nodig zijn deze gegevens te delen, dan is het onze plicht om hiervoor
toestemming te vragen bij jou.
Van A tot Z Support behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit
wettelijk is vereist
dan wel wanneer ik dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch onderzoek/proces of om
de rechten, eigendom of veiligheid van mij te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy
zoveel mogelijk te respecteren.
Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of
vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de
overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze
overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal
te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derde
n.
Beveiliging van je gegevens
Uw gegevens zijn veilig opgeslagen in onze systemen
Er is alleen toegang in dit systeem te verkrijgen
door het uitvoeren van twee opeenvolgende inlogprocedures. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn
bij mij.
 
Artikel 6 S
lotbepalingen
Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e
mail
sturen naar
v
anatotzsup@gmail.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens
om ga kun je mij
, Amanda
Zijlstra
de Vries
dat ook laten weten.
6 mei 2020